Magic Od India Magic Of India Orchidea Naturalne Perfumy w Kremie 6g

36.00

Or­chi­dea za­ska­ku­je swo­ją in­ten­syw­no­ścią. To zde­cy­do­wa­ny a za­ra­zem ko­bie­cy za­pach, któ­ry za­chwy­ca wy­ra­zi­stą i cie­płą nu­tą. W kon­tak­cie z tem­pe­ra­tu­rą cia­ła z cza­sem na­bie­ra głę­bi i zmy­sło­wo­ści.

Uni­kal­na for­ma per­fu­mo­wa­nia cia­ła w nie­tu­zin­ko­wym pu­de­łecz­ku z ko­ry she­esham. Ba­zą per­fum są na­tu­ral­ne wo­ski ro­ślin­ne co za­pew­nia ich hi­po­aler­gicz­ność. Dzię­ki za­krę­ca­ne­mu pu­de­łecz­ku per­fumy mo­gą za­wsze to­wa­rzy­szyć nam w to­reb­ce. To nie­co­dzien­ne po­ła­cze­nie ele­gan­cji, funk­cjo­nal­no­ści i bez­piecz­ne­go ko­sme­ty­ku.

Skład:
esen­cja kwia­tu or­chi­deiole­jek z drze­wa her­ba­cia­ne­go ja­ko kon­ser­wantole­jek z kieł­ków psze­nie­cy (wi­ta­mi­na E)eks­trakt z alo­esuwosk psz­cze­liwo­ski ro­ślin­ne
STOSOWANIE: naj­lep­szy efekt uzy­sku­je­my na­kła­da­jąc nie­wiel­ką ilość kre­mu na miej­sca pul­su­ją­ce ( na­gdarst­ki, stre­fy za usza­mi, skro­nie, zgię­cia łok­ci i ko­lan)

Opis

Or­chi­dea za­ska­ku­je swo­ją in­ten­syw­no­ścią. To zde­cy­do­wa­ny a za­ra­zem ko­bie­cy za­pach, któ­ry za­chwy­ca wy­ra­zi­stą i cie­płą nu­tą. W kon­tak­cie z tem­pe­ra­tu­rą cia­ła z cza­sem na­bie­ra głę­bi i zmy­sło­wo­ści.

Uni­kal­na for­ma per­fu­mo­wa­nia cia­ła w nie­tu­zin­ko­wym pu­de­łecz­ku z ko­ry she­esham. Ba­zą per­fum są na­tu­ral­ne wo­ski ro­ślin­ne co za­pew­nia ich hi­po­aler­gicz­ność. Dzię­ki za­krę­ca­ne­mu pu­de­łecz­ku per­fumy mo­gą za­wsze to­wa­rzy­szyć nam w to­reb­ce. To nie­co­dzien­ne po­ła­cze­nie ele­gan­cji, funk­cjo­nal­no­ści i bez­piecz­ne­go ko­sme­ty­ku.

Skład:
esen­cja kwia­tu or­chi­deiole­jek z drze­wa her­ba­cia­ne­go ja­ko kon­ser­wantole­jek z kieł­ków psze­nie­cy (wi­ta­mi­na E)eks­trakt z alo­esuwosk psz­cze­liwo­ski ro­ślin­ne
STOSOWANIE: naj­lep­szy efekt uzy­sku­je­my na­kła­da­jąc nie­wiel­ką ilość kre­mu na miej­sca pul­su­ją­ce ( na­gdarst­ki, stre­fy za usza­mi, skro­nie, zgię­cia łok­ci i ko­lan)

Uroda

eveline rossmann
, kosmetyki kobo opinie
, www oriflame com
, polskie kosmetyki usa
, allegro moje kupione
, tommy hilfiger online pl
, maszynki do golenia media expert
, avon szminka ultra beauty
, sklep internetowy
, kosmetyki do twarzy meskie
, allegro masażer
, gerber kosmetyki
, woreczki na kosmetyki do samolotu
, kosmetyki z ameryki kalendarz adwentowy

yyyyy